Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij ZoMooi! Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een aantal algemene zaken

– De foto’s op www.zomooifotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Judy Kollis-Bot. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
– Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met ZoMooi! Fotografie. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.
– ZoMooi! Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
– In de omgeving van de fotostudio kunnen huisdieren (katten) rondlopen. ZoMooi! Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties of schade naar aanleiding hiervan.
– ZoMooi! Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dannormaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
– ZoMooi! Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
– ZoMooi! Fotografie heeft haar uiterste best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. – ZoMooi! Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
– ZoMooi! Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
– Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schadetoebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. ZoMooi! Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
– Bij gebruikmaking van de diensten van ZoMooi! Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
– Achteraf kan er geen beroep op ZoMooi! Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
– Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
– ZoMooi! Fotografie zal de digitale bestanden voortvoeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.
– Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

2. Auteursrechten van de foto’s

– Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij ZoMooi! Fotografie.
– De klant geeft ZoMooi! Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciele als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook//Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
– Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familiegebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar te maken.
– Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door ZoMooi! Fotografie. Oftewel geen filters over mijn foto’s.
– Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht totreproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
– Vermeld altijd ZoMooi! Fotografie bij het plaatsen van een foto.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

– Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
– De (koop)prijs luidt in euro’s.

– Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van ZoMooi! Fotografie.
– De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.
– De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
– Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. – Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. Dewederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
– Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

4. Annuleringsvoorwaarden

– Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
– Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door ZoMooi! Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
– ZoMooi! Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. ZoMooi! Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is ZoMooi! Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

4. Cadeaubonnen

– Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
– Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
– De leverdatum van de digitale cadeaubon (webpagina) geldt als uitgiftedatum.
– Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

5. Privacy & persoonsgegevens

– ZoMooi! Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

© ZoMooi! Fotografie 2024 – fotohoorn@gmail.com – Dirk Laanstraat, Berkhout – KvK: 37148130